założenia ma współpracować z radą pedagogiczną, dyrekcją szkoły czy radą rodziców, a także z lokalnymi organizacjami środowiskowymi. Co może robić samorząd uczniowski?

1. Organizacja imprez – np. zabaw okolicznościowych, obchodów świąt i uroczystości oraz konkursów dla społeczności szkolnej oraz lokalnej.

2. Kształtowanie postaw uczniów – np. szkolne akcje promujące prawa człowieka, postawy demokratyczne i obywatelskie, troskę o rodzimą kulturę i środowisko naturalne; akcje charytatywne i pomocowe, wolontariat.

3. Współpraca z pozostałymi uczniami – otwarte spotkania rady uczniowskiej, na które każdy uczeń może przyjść i się wypowiedzieć, zbieranie uczniowskich opinii.

4. Współpraca z nauczycielami – organizowanie wspólnych dyskusji nauczycieli i uczniów na ważne tematy dotyczące pracy szkoły, organizowanie uroczystości, żegnanie odchodzących nauczycieli i witanie nowych.

5. Współpraca z rodzicami – zapraszanie rodziców na otwarte posiedzenia rady uczniowskiej, proponowanie im współpracy.

6. Współpraca ze szkolną administracją – powołanie uczniowskiego komitetu doradczego przy dyrektorze i ustalenie planu regularnych spotkań i konsultacji z dyrekcją.

7. Działania na rzecz wszystkich uczniów – przekazywanie informacji i postulatów między uczniami a nauczycielami, organizowanie dla uczniów informacji o praktykach zawodowych, działaniu rynku pracy, zbiórki książek do szkolnej biblioteki, wpływanie na menu szkolnej stołówki lub ofertę sklepiku, organizacja szkolnych kiermaszów, giełdy używanych podręczników, przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wśród uczniów, współorganizowanie imprez i wyjazdów, organizacja kółek zainteresowań, lekcji pokazowych i spotkań z interesującymi osobami, organizowanie samopomocy w nauce.

8. Działania na rzecz uzdolnionych bądź zasłużonych uczniów – zaangażowanie w pozyskiwanie sponsorów i funduszy, współpracowanie z nauczycielami i dyrekcją przy przyznawaniu uczniom wyróżnień i nagród.

9. Działania na rzecz absolwentów – różne formy upamiętniania wybitnych absolwentów, zapraszanie ich do szkoły na spotkania z uczniami – by np. opowiedzieli o swoich doświadczeniach, angażowanie absolwentów w działania promujące szkołę.

10. Działania na rzecz szkoły – dyżury na korytarzach, współtworzenie gazetek ściennych, szkolnej gazetki i strony internetowej, informatora o szkole, skrzynki życzeń i tablic informacyjnych, prowadzenie kroniki, tworzenie regulaminów samorządu i wyborów do niego, publikowanie informacji nt. praw i obowiązków uczniów, działania na rzecz promocji szkoły.

11. Działania na rzecz lokalnej społeczności – organizacja uroczystości, wystaw, akcji i imprez otwartych dla osób spoza szkoły, udział w pozaszkolnych akcjach społecznych i zbiórkach pomocy materialnej, wolontariat, spotkania i współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i władzami.

12. Działania na rzecz kultury i sportu – organizowanie kół artystycznych, teatralnych, filmowych i sportowych, wyjść na imprezy kulturalne i spotkań z ludźmi kultury, wystaw, przedstawień i pokazów, treningów, a także imprez sportowych, klubu kibiców, współorganizowanie wycieczek.