Home » Rozwój dziecka 2 » Gdańsk dla rodziny
Rozwój dziecka 2

Gdańsk dla rodziny

Wysoka jakość edukacji perspektywą rozwoju gdańskich rodzin

Niezwykle ważnym aspektem rozwoju rodziny jest wychowanie, opieka i edukacja dzieci. Wspierając rodziców w tym życiowym wyzwaniu każdego roku rozwijamy gdańską sieć przedszkolną i szkolną. Remonty i modernizacje to jeden z ważniejszych elementów podnoszenia jakości edukacji w Gdańsku. Rocznie przeprowadzamy ok. 100 inwestycji podnoszących techniczny standard szkół i przedszkoli. Nakłady finansowe na remonty to blisko 35 mln zł rocznie. Dodatkowo podążając za współczesnym dynamicznym rozwojem prawie 2 mln zł rocznie przeznaczamy na zakup nowoczesnego wyposażenia do placówek edukacyjnych.

Realizując założenia równego i wczesnego dostępu do systemu edukacji oraz dając wsparcie rodzicom w aspekcie, który z punktu widzenia rodzin (zwłaszcza młodych) jest niezwykle istotny, w samym roku 2017 upubliczniliśmy 10 przedszkoli niepublicznych z 1256 nowymi publicznymi miejscami dla najmłodszych. Oznacza to zasadniczo pokrycie kosztów edukacji przedszkolnej dzieci przez Miasto Gdańsk i odciążenie w tym zakresie rodziców.

Bardzo ważnym dla nas obszarem rozwoju młodych gdańszczan i tworzeniem perspektywy dla rozwoju kolejnych młodych rodzin, jest przygotowanie do aktywności zawodowej i pewnego wejścia na rynek pracy. „Gdańsk Miastem Zawodowców” to szeroko zakrojony program popularyzujący kształcenie specjalistów i fachowców. Na rozbudowanie i wyposażenie pracowni do nauki zawodu, współpracę z biznesem przy tworzeniu klas patronackich czy otwieranie nowych kierunków kształcenia przeznaczamy rocznie blisko 75 mln zł. Prawie 6 tys. przyszłych specjalistów i fachowców kształcimy w 71 zawodach.

Olbrzymim wzmocnieniem gdańskiego systemu edukacyjnego, a co za tym idzie szerszymi perspektywami dzieci i młodzieży, są dodatkowe środki i działania realizowane w ramach projektów. Największym przedsięwzięciem w tym obszarze są 4 projekty współfinansowane ze środków UE o łącznej wartości ponad 66 mln zł. Dzięki tym projektom utworzyliśmy 472 nowe miejsca w przedszkolach, zakupiliśmy sprzęt i pomoce dydaktyczne do szkół i przedszkoli o łącznej wartości 3,6 mln zł oraz zapewniliśmy ponad 40 rodzajów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wszystko to rozwój i kapitał dzisiejszych i przyszłych gdańskich rodzin.

Aktywność obywatelska narzędziem budowania odpowiedzialności społecznej

Kluczowymi wartościami, jakie przyświecają procesowi edukacyjnemu, są rozwój i uczenie się wszystkich członków społeczności szkolnej. Uważamy, że budowanie partycypacyjnego modelu podejmowania decyzji w różnych obszarach działania Miasta, w tym również szkoły, umożliwia pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdym rodzicu i nauczycielu, a przede wszystkim uczniu, który już od najmłodszych lat uzyskuje poczucie, że ma realny wpływ na kształt swojego najbliższego otoczenia.

Dlatego też codziennie pomagamy naszym mieszkańcom aktywnie uczestniczyć w życiu Miasta, wspierając inicjatywy lokalne, rozwijając wolontariat, zapewniając szereg dodatkowych aktywności pozaszkolnych oraz animując współpracę pomiędzy wszystkimi interesariuszami procesu edukacyjnego. Na ten cel rocznie przeznaczamy ponad 40 mln zł.

Lata przeżyte w zdrowiu fundamentem szczęśliwych rodzin

Bezcenną wartością dla rodziny jest zdrowie, a zwłaszcza zdrowie dzieci. Reagując na dane Światowej Organizacji Zdrowia opracowujemy i wdrażamy programy zdrowotne. Jednym z kluczowych działań w tym obszarze jest przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w szczególności otyłości, która jest podstawowym czynnikiem ryzyka cukrzycy i chorób układu krążenia. Programy „Zdrowy Uczeń”, „Zdrowe Życie Twojego Dziecka” oraz „6-10-14 dla Zdrowia” to badania przesiewowe i programy treningu zdrowotnego, którymi obejmujemy corocznie ponad 7 tys. gdańskich dzieci. Inwestując w ten sposób w zdrowie wydajemy rocznie pond milion złotych.

Zapobiegając chorobom dużą wagę przykładamy do zdrowego odżywiania i codziennej aktywności fizycznej. Kształtując prawidłowe nawyki żywieniowe dzieci w ramach programu „JeMY Zdrowo” każdego roku szkolimy 600 kucharek i intendentek w szkołach i przedszkolach oraz opracowujemy 5 000 przepisów na zdrowe posiłki. Obok zdrowego odżywiania duży nacisk kładziemy na angażowanie dzieci i młodzieży w różnorodne formy aktywności fizycznej. Dodatkowe zajęcia w szkole, rozgrywki sportowe, szkolne kluby sportowe to coroczne 278 tys. zł dla zdrowia.

Inwestycja w zdrowie to także inwestycja w warunki do utrzymania świetnej kondycji. Nowe boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne, tereny rekreacyjne to możliwość aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego. Tworząc warunki do takiej aktywności realizujemy 50 inwestycji za 25 mln zł.

Nowym obszarem działania Gdańska na rzecz zdrowia rodziny jest zintensyfikowanie wsparcia psychologicznego. Alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zachorowań na depresję nie pozostają bez reakcji z naszej strony. W terapię, pomoc psychologiczną i pedagogiczną angażujemy dodatkowo kilka milionów złotych, realizując jako pierwsze Miasto w Polsce specjalnie do tego celu przygotowany „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego”.

Zaraz obok pomocy z zakresu zdrowia psychicznego, całkowicie nową formą działań skierowanych do mieszkańców Gdańska jest realizacja programu wsparcia prokreacji. Działania te zakładają edukację uczniów szkół ponadpodstawowych, opiekę psychologiczną par borykających się z problemem niepłodności oraz dofinansowanie przeprowadzenia procedur zapłodnienia pozaustrojowego u osób starających się o dziecko.

Wsparcie społeczne gwarantem poczucia bezpieczeństwa

Wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży, a także różnorodne sytuacje kryzysowe, które często w sposób nagły i niespodziewany zakłócają naszą spokojną egzystencję, dla wielu rodzin stanowią problem nie do przezwyciężenia w sposób samodzielny.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom pomagamy rodzicom zabezpieczyć dobre warunki do nauki dzieciom poprzez różnorodne formy pomocy finansowej i rzeczowej oraz wsparcie specjalistyczne każdorazowo zindywidualizowane do zaistniałej sytuacji problemowej. Na ten cel przeznaczamy rocznie ponad 400 mln zł, a także uruchomiliśmy nową specjalistyczną instytucję miejską – Gdańskie Centrum Świadczeń – której celem jest udrożnienie mechanizmu wsparcia finansowego rodzin na terenie Miasta.

***

To, co możemy dać swoim dzieciom, poza naszą miłością to bezwarunkowe wsparcie, dobra edukacja, zakorzenienie wartości, które dadzą im poczucie wolności i szczęścia, oraz umiejętność budowania potencjału zdrowotnego. Z wszelkimi pytaniami, wątpliwościami oraz z Państwa Propozycjami współpracy w powyższych obszarach zapraszamy do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którego pracownicy odpowiadają za wdrażanie opisanych działań.

Next article