Skip to main content
Home » Zdrowie dziecka » Troska o bezpieczeństwo: standardy opieki okołoporodowej w Polsce
Zdrowie dziecka

Troska o bezpieczeństwo: standardy opieki okołoporodowej w Polsce

Marcelina Kurzyk

Koordynatorka działań edukacyjnych i poradnictwa Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA, edukatorka seksualna Grupy Ponton

W 2019 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące standardów opieki okołoporodowej, opracowane przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach tego dokumentu, szczegółowo omówiono zasady organizacji opieki nad kobietą w trakcie ciąży, podczas porodu oraz w okresie połogu. Co się zmieniło?

Przyjęte standardy stawiają kobietę i jej dziecko w centrum zainteresowania personelu medycznego. Jednym z głównych celów wprowadzonych zmian jest umożliwienie kobiecie podejmowania świadomych decyzji na każdym etapie ciąży, w trakcie, jak i po porodzie przy zachowaniu całkowitego poszanowania dla jej prywatności i intymności.

Z rozporządzenia wynika, że pacjentka ma prawo do podejmowania wielu kluczowych decyzji. Może wybrać, kto poprowadzi ciążę oraz gdzie odbędzie się poród. Wszystko to powinno być zawarte w planie porodu, czyli dokumencie, w którym opisuje się oczekiwania i potrzeby pacjentki, w tym m.in. preferowane sposoby łagodzenia bólu i pozycje porodowe. Dzięki planowi porodu, kobieta może mieć pewność, że jej prawa i preferencje zostaną uszanowane, a opieka będzie dostosowana do jej indywidualnych potrzeb, co korzystnie wpływa na sam przebieg porodu i buduje zaufanie między pacjentką a personelem medycznym.

Nowe standardy opieki okołoporodowej zakładają ograniczenie interwencji medycznych tylko do przypadków uzasadnionych medycznie, co obejmuje również unikanie nacięcia krocza, które w wielu placówkach jest znacznie nadużywane. Dodatkowo, zapewnienie nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” z noworodkiem przez co najmniej dwie godziny po porodzie oraz kompleksowe wsparcie położnej w kwestii karmienia piersią i pielęgnacji noworodka są kluczowymi elementami opieki okołoporodowej.

Podsumowując, wszystkie wprowadzone regulacje zmierzają do stworzenia środowiska, w którym każda kobieta ma zapewnione godne i bezpieczne doświadczenie porodu. Poprzez skupienie się na autonomii, szacunku i spójności opieki, te zmiany nie tylko podnoszą jakość opieki nad matkami i ich dziećmi, ale także budują solidne fundamenty dla bardziej ludzkiego i profesjonalnego podejścia do narodzin w Polsce.

Next article